Herroepingsrecht

Sinds 13 juni 2014 hebben webshops de wettelijke verplichting hun klanten bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst bij de bevestiging per brief of  e-mail te informeren over het herroepingsrecht.
De informatie bij uw bevestigingsmail is de exacte tekst, die u hier onder aantreft. inclusief het model herroepingsformulier.
 
 
Herroepingsrecht 
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  
 
- De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
 
- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons - Terras-pot VOF t.a.v. bloempot-verlicht.nl, Kim en Gijsbert van Aanholt, Fluitersstraat 25, 3901 DJ Veenendaal, telefoon 06 1375 8902, e-mail verkoop [at] bloempot-verlicht.nl - via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 
- U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U bereikt dit formulier via deze link: modelformulier herroeping.
 
- Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Datum poststempel, fax of e-mail moet dus binnen de herroepingstermijn vallen. 
 
 
Gevolgen van de herroeping  
 
- Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 
- De kosten van de retourzending zijn, wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, voor uw rekening. In het geval van onverhoopte, aantoonbare mankementen, dient u vooraf te reclameren. In dat geval zijn de retourkosten voor rekening van Terras-pot.
 
- Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
- U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 
- De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 
- U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. In het geval van onze producten betekent dit bijvoorbeeld, dat ze niet voor terugzendig beplant mogen zijn geweest. 
 
 
Opzet Modelfomulier herroeping
 
(U kunt de opzet van dit formulier overnemen en  terugzenden in het geval dat u de koopovereenkomst wilt herroepen. Dit is het modelformulier, zoals opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn. We wijzen er u nadrukkelijk op, dat in het geval van herroeping de verzendkosten voor de retourzending voor uw rekening zijn. In het geval van onverhoopte en aantoonbare mankementen draagt Terras-pot de retourkosten. Bij reclamaties dient u vooraf telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. We stellen dit ook op prijs in het geval van een herroeping.)

 

Herroeping    

Datum:

Aan:

Terras-pot VOF t.a.v. bloempot-verlicht.nl

Fluitersstraat 25

3901 DJ Veenendaal

 

Telefoon: 06 137 58 902

E-mail: verkoop@bloempot-verlicht.nl

 

Onderwerp: Herroeping koopovereenkomst

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen*

Product/Producten*:

 

Besteld op (datum):

Ontvangen op (datum):

 

Uw naam/namen zoals u bij de bestelling heeft opgegeven:

Uw adres zoals u bij de bestelling heeft opgegeven: 

 

Handtekening: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 


* doorhalen wat niet van toepassing is svp